«

»

Dec 24

Import pliku CSV do SQL Server

Podczas analizy olbrzymiej ilości danych zdarza się, że edytory tekstu i regexp nie dają, wtedy, jedną z metod jest bulk insert danych z pliku do tabeli. Metoda bardzo wydajna, pozwalająca po imporcie swobodnie korzystać z dobrodziejstw SQL Server.


BULK INSERT TempTable FROM 'C:\Data\data.csv'
WITH(
  FIRSTROW =2,
  LASTROW =10,
  FIELDTERMINATOR =',',--CSV field delimiter
  ROWTERMINATOR ='\n',--Use to shift the control to next row
  ERRORFILE ='C:\data_errorRows.csv',
  TABLOCK
  )

Gdzie,

 • FIRSTROW – oznacza od którego wiersza dane będą importowane. Pozwala to ominąć nagłówek danych albo, w połączeniu z opcją LASTROW dokonać importu wybranej części danych
 • LASTROW – wskazuje na ostatni importowany wiersz
 • FIELDTERMINATOR – separator kolejnych pól
 • ROWTERMINATOR – znak końca linii w importowanym pliku
 • ERRORFILE – w tym pliku znajdą się rekordy, których nie udało się zaimportować.
 • TABLOCK – zakłada blokadę na tabeli, do czasu wykonania importu. Znacząco przyspiesza import danych