Category Archive: SQL

Jan 08

Aktualizowanie rekordów w pętli while – TSQL

Poniżej przykład aktualizowania dużej liczby rekordów z wykorzystaniem pętli WHILE w TSQL Dlaczego tak? Dlatego, że chcemy podzielić rekordy na paczki i aktualizować paczka po paczce. W przypadku błędu wycofana zostanie jedna paczka a nie całość. Przykład na podstawie bazy AdventureWorks2008R2 SELECT COUNT(*) FROM Production.Product WHERE FinishedGoodsFlag = 1 Wynik zapytania 295 rekordów DECLARE @isFinished …

Continue reading »

Dec 24

Import pliku CSV do SQL Server

Podczas analizy olbrzymiej ilości danych zdarza się, że edytory tekstu i regexp nie dają, wtedy, jedną z metod jest bulk insert danych z pliku do tabeli. Metoda bardzo wydajna, pozwalająca po imporcie swobodnie korzystać z dobrodziejstw SQL Server. BULK INSERT TempTable FROM ‘C:\Data\data.csv’ WITH( FIRSTROW =2, LASTROW =10, FIELDTERMINATOR =’,’,–CSV field delimiter ROWTERMINATOR =’\n’,–Use to …

Continue reading »

Aug 21

Transakcje i poziomy izolacji

Transakcja Transakcja jest zbiorem operacji na bazie danych, które wykonują się zgodnie z zasadą “wszystko albo nic”. Transakcyjność gwarantuje spójność danych w przypadku wystąpienia błędu w trakcie wykonania zapytania na bazie danych.  Jest ona jedną z zasad ACID Zasada ACID Atomicity – atomowość, Consistency – spójność, Isolation – izolacja, Durability – trwałość. atomowość transakcji oznacza, …

Continue reading »